Комитет за следење (КС)

Комитетот за следење на ИПА е тело формирано согласно член 19 од Регулативата (ЕУ) бр. 447/2014 и член 53 од Рамковната спогодба склучена меѓу Европската комисија и Република Северна Македонија за обврските за спроведување на финансиската помош од Унијата за Република Северна Македонија од Инструментот за претпристапна помош (ИПА II).

Во текот на спроведувањето на програмите и акциите согласно Регулативата (ЕК) бр. Регулатива (ЕЗ) бр. 1085/2006, особено во врска со програмите и активностите во соодветната компонента од ИПА или област или сектор на политика. Исто така, Комитетот за следење треба да се осврне на прашањата поврзани со секторот, претходно разгледани од состаноците на ТАИБ и / или под-комитетите за мониторинг во секторот.

Комитетот за следење ја разгледува ефикасноста, ефикасноста, квалитетот, кохерентноста, координацијата и усогласеноста од спроведувањето на активностите во областа или програмата и нивната конзистентност со релевантните национални и, како и релевантни, секторски стратегии за регионот. Ќе го мери напредокот во постигнување на целите на акциите и нивните очекувани резултати, резултати и влијание преку индикатори поврзани со почетната ситуација, како и напредокот по однос на финансиското извршување.

Поддржано од извештаите изработени од Оперативната структура, Комитетот за следење особено ги спроведува следните активности:
– преглед на напредокот кон исполнување на целите, постигнување на планираните резултати и исходи и проценка на влијанието и одржливоста на тековните програми и активности, истовремено обезбедувајќи кохерентност со постојаниот дијалог помеѓу политиките, поврзаните национални и регионални секторски стратегии и повеќе-кориснички и / или регионални активности во земјата, ги разгледува Патоказите во секторите;
– преглед на годишните извештаи за спроведување, вклучително и финансиско извршување на акциите, дискутира за состојбата на спроведување на плановите за набавки;
– ги испитуваа релевантните наоди и заклучоци, како и предлозите за корективни активности за следење што произлегуваат од проверка на терен, следење и проценки, доколку е возможно;
– дискутира за сите релевантни аспекти на функционирањето на системите за управување и контрола;
– дискутира за какви било проблематични прашања и активности;
– доколку е потребно, ги разгледува или дава предлози за изменување на програмите и какви било други корективни активности за да се обезбеди постигнување на целите на акциите и да се подобри ефикасноста, ефективноста, влијанието и одржливоста на ИПА II помошта;
– ги разгледува информациите, публицитетот, транспарентноста, видливоста и комуникацијата, во согласност со членовите 23 и 24 од Рамковната спогодба;
– во случај на спроведување на секторска поддршка на буџетот, Секторскиот комитет за следење исто така може да ја има улогата за набљудување на спроведувањето на истата и да дискутира за релевантните прашања за кои станува збор.

Комитетот за следење е составен од претставници на релевантни национални власти и тела (СЕП / НИПАК, оперативната структура, други релевантни јавни агенции активни во овој сектор), други засегнати страни како што се економски, социјални и еколошки партнери и, доколку е соодветно, меѓународни организации, вклучително и меѓународни финансиски институции и граѓанско општество. Комисијата учествува во работата на Комитетот.

Претставниците на засегнатите страни, како што се граѓанското општество и организациите од приватниот сектор, самите се избираат врз основа на релевантноста на нивната организација за темите што се дискутираат и во договор меѓу земјата и Европската комисија.

Членови на Комитетот за следење:
1. Национален координатор за ИПА (НИПАК);
2. Претставници на Европската комисија;
3. Претставници на Делегацијата на ЕУ;
4. Национален службеник за авоторизација (НАО);
5. Претставници на оперативната структура;
6. ИПА Координатори релевантни под-сектори;
Претставници на следниве заинтересирани страни можат да бидат поканети да присуствуваат на состаноците на Комитетот за следење на ИПА, не ограничувачки:
7. Граѓански организации (вклучително и економски тела, социјални партнери и партнери во животната средина);
8. ИПА Координатори, претставници на органите на управување, министерства, агенции и / или институции од крајните корисници;
9. Академијата и универзитетите;
10. Меѓународни организации;
11. Ревизорското тело за ИПА;
12. Било кое друго тело или лице кое може да се смета за релевантно за ефикасно спроведување во релевантниот сектор / област од ИПА или ИПА II.