Секторска работна група „Образование, вработување и социјална политика“