Прва програма на грантови “Подобрување на потенцијалите за вработување на жените од етничките заедници на пазарот на труд” EuropeAID/130248/M/ACT/MK

Оваа програма на грантови поддржана во ОП РЧР Приоритетната оска 3 Социјално вклучување – Промовирање на инклузивен пазар на труд или поконкретно, Мерката 3.2 – Интеграција на етничките заедници. Таа имаше за цел олеснување на интеграција во пазарот на трудот за жените од етничките заедници преку подобрување на нивните потенцијали за вработување.

Општата цел на оваа програма на грантови е да се олесни интеграцијата на жените од етничките заедници на пазарот на трудот преку подобрување на нивните потенцијали за вработување.

Специфичните цели на оваа програма на грантови беше:

1) Да се зголемат клучните компетенции (знаење, однесување и вештини) на жените од етничките заедници;

2) Да се развијат и испорачаат специфични услуги и обуки за вработување во согласност со индивидуалните потреби и услови за жените од етничките заедници; и

3) Да се зајакнат капацитетите на профсионалците и волонтерите кои работат со жените од етничките заедници.

Седумте (7) проекти поддржани беа во согласност со следните приоритетни теми:

  • Подобрување на можностите за вработување на жените од етничките заедници,
  • Развивање на скроени услуги/ обуки за вработување кои го олеснуваат пристапот на пазарот на труд за жените од етничките заедници,
  • Зајакнување на капацитетите и заедничката соработка помеѓу НВО-та во областа за зголемување на потенцијалите за вработување на жените од етничките заедници.

Следните седум (7) проекти беа имплементирани:

Прва програма на грантови