“Договор за набавка за зајакнување на капацитетите на Државниот инспекторат за труд – Лот 3 Информатичко-комјутерска опрема” EuropeAid/135997/ID/SUP/MK

Почетен датум: 5 мај 2015

Краен датум: 2 септември 2016

Буџет на проектот: € 43.160,00

Договорна страна: Balkan Tel DOO

Краен корисник: Државен инспекторат за труд (ДИТ)

Генерална цел:

Да се подобри ефективноста и ефикасноста во борбата против непријавената работа во земјата преку зајакнување на капацитетите на Државниот инспекторат за труд (ДИТ).

Специфична цел:

Снабдување, испорака, воспоставување, инсталација и пуштање во функција на набавките на 65 лап-топ компјутери за инспекторите кои работат на трудовите прашања.

Очекувани резултати:

Зајакнати капацитети на ДИТ по однос на своите задачи во борбата против непријавената работа.

Целна група:

Релевантен кадар на Државниот инспекторат за труд (ДИТ) (централна канцеларија и локални канцеларии).

Клучни активности на проектот:

Набавка, испорака, поставување, инсталација и пуштање во функција на набавките на 65 лап-топ компјутери за инспекторите кои работат на трудовите прашања во Централната канцеларија на ДИТ и подрчните канцеларии на ДИТ на целата територија на земјата.