“Договор за набавка за зајакнување на капацитетите на Држаниот инспекторат за труд – Лот 2 Возила” EuropeAid/135997/ID/SUP/MK

Почетен датум: 10 февруари 2015

Краен датум: 10 мај 2016

Буџет за проект: € 170.000,00

Договорна страна: MI-DA Grant Motors

Краен корисник: Државен инспекторат за труд (ДИТ)

Општа цел:

Да се подобри ефективноста и ефикасноста во борбата против непријавената работа во земјата преку зајакнување на капацитетите на Државниот инспекторат за труд (ДИТ).

Специфична цел:

Да се набават, испорачаат, постават, инсталираат и стават во функција набавките од 20 возила.

Очекувани резултати:

Зајакнати капацитети на ДИТ по однос на нивните работни задачи во борбата против непријавената работа.

Целна група:

Релевантниот персонал од Државниот инспекторат за труд (централната канцеларија и локалните канцеларии).

Клучни проектни активности:

Набавка, испорака, поставување, инсталација и ставање во функција на набавките во Централната канцеларија на ДИТ и локалните канцеларии на ДИТ на целата територија на земјата.