“Договор за набавка за зајакнување на капацитетите на Агенцијата за вработување на Република Македонија – Лот 2 Возила” EuropeAid/136239/IH/SUP/MK

Почетен датум: 21 јули 2015

Краен датум: 19 октомври 2016

Буџет на проектот: € 106.825,00

Договорна страна: TD-KA DIS DOO

Краен корисник: Агенција за вработување на Република Македонија (АВРМ)

Генерална цел:

Да се подобри ефективноста и ефикасноста во спроведувањето на програмите и мерките за вработување во земјата преку зајакнување на капацитетите на Агенцијата за вработување на Република Македонија (АВРМ).

Специфична цел:

Снабдување, испорака, воспоставување, инсталација и пуштање во функција на набавките на 10 возила.

Очекувани резултати:

Зајакнати капацитети на АВРМ по однос на своите задачи за спроведување на програмите и мерките за вработување во земјата.

Целни групи:           

Релевантниот кадар на АВРМ (централна канцеларија и локални центри за вработување).

Клучни активности на проектот:

Набавка, испорака, поставување, инсталација и пуштање во функција на набавките на 10 возила (5 теренски и 5 мали градски возила) во Централната канцеларија на АВРМ и локалните центри за вработување на целата територија на земјата.