“Техничка поддршка за управување со проект и следење на грантовата шема – Поттикнување на социјално вклучување”

Почетен датум: 26 ноември 2015

Краен датум: 26 ноември 2017

Буџет на проектот: € 202.795,00

Договорна страна: ACE International Consulting, S.L.

Генерална цел:

Генералната цел на проектот е да обезбеди сигурна средина за ефикасна и ефективна имплементација на грант проекти за социјално вклучување.

Специфична цел:

Спеицифичната цел на проектот е да се зајакнат вештините и да се зголемување на знаењето на грантистите (примателите на грантови), на кои се доделени грантови во рамки на Повикот на предлози „Поттикнување на социјално вклучување ”- EuropeAid/135012/M/ACT/MK, со цел ефективна, ефикасна и етичка имплементација (темелна администрација) на договорите за грантови.

Очекувани резултати:

Крајните резултати се:

Резултат 1.1: Развиена програма за обука и материјали за обука, односно подготвена папка за обука за секоја тип на обука.

Резултат 1.2: Подготвен план за обука со јасна временска рамка за имплементација и локација опфаќајќи го времетраењето на проектите.

Резултат 1.3: Испорачани осум дводневни обуки за околу 240 учесници севкупно (8 обуки X 30 учесници).

Резултат 2.1: Развиена и отворана интерактивна веб-страница со on-line сервис за поддршка.

Резултат 2.2: Дизајнирана/ прилагодена и дистрибуирана алатка за грантисти.

Резултат 2.3: Обезбедена секојдневна поддршка на грантистите како потврда преку бројот на одговори на прашања и известувања од страна на имплементаторите на грантови и одржување на веб-страница за времетраењето на проектите.

Резултат 3.1: Развиен план за посети на лице место и обуки во текот на работата.

Резултат 3.2: Организирани шест (6) средби за размена со грантисти.

Целна група:

Корисници на грантови (приматели на грантови) доделени во рамки на Повикот на предлози „Поттикнување на социјално вклучување ”- EuropeAid/135012/M/ACT/MK

Клучни активности на проектот:

Компонента 1: Дизајнирање, организирање и испорака на обуки:

  • Развивање на програма и материјали за обука;
  • Развој на план за обука и испорака на обуки во согласност со планот;

Компонента 2: On-line поддршка на примателите на грантови:

  • Развој на веб-страница;
  • Дизајнирање/ прилагодување на постојната алатка за примателите на грантови и негова дисеминација;
  • Испорака на секојдневна поддршка за примателите на грантови;

Компонента 3: Теренски посети и водење на примателите на грантови:

  • Развој на план за теренски посети и материјали за спроведување на теренски посети и обуки при работа за примателите на грантови во тесна координација/ соработка со Оперативната структура за ИПА компонента 4;
  • Спроведување на теренски посети и обуки при работа за примателите на грантови во согласност со одобрениот план за теренски посети;
  • Организирање и испорака на состаноци “денови за размена” со приматели на грантови.

Веб-страница: http://taeugrants.net/en