Втора програма на грантови “Поттикнување социјална инклузија” EuropeAid/135012/M/ACT/MK

Оваа програма на грантови е поддржана во рамки на ОП РЧР Приоритетната оска 3 “Социјално вклучување – Промовирање на инклузивен пазар на труд”.

Активностите финансирани во рамките на оваа програма треба да придонесат за зголемување на учеството на лицата во социјален ризик и лицата кои се социјално изолирани на пазарот на трудот и да се намали невработеноста. Активностите се фокусираат на најранливите мажи и жени во неповолна положба. Проблемите на социјалната исклученост се особено релевантни во економски неразвиените области.

Генералната цел на оваа програма на грантови е да се промовира активно вклучување на луѓето во најслабата позиција на пазарот на трудот, со што ќе се создадат еднакви можности за сите во пристапот на пазарот на трудот.

Специфичните цели на оваа програма на грантови се:

(1) да се зголеми за активирањето и вклучувањето на лицата изложени на ризик од социјално исклучување на пазарот на трудот, преку мобилизација и/ или подобрување на нивните вештини, образование, обука и олеснување на нивната целосна интеграција во општеството, а особено на нивниот пристап до пазарот на трудот.

(2) да се олесни интеграцијата на лица од заедниците на етничките малцинства, особено на жените на пазарот на трудот преку подобрување на нивните потенцијали за вработување.

(3) да се зајакне улогата на релевантните чинители (единиците на локалната самоуправа, владини институции, невладини организации и други релевантни чинители) во развојот, спроведување и следење на програми за социјална вклученост со посебен фокус на градење на партнерства, вмрежување и соработка .

Оваа програма на грантови предвидува активности под три тематски приоритети кои кореспондираат со три мерки на ОП РЧР Приоритетната оска 3 “Социјална инклузија”:

Тематски приоритет 1: Поттикнување социјална инклузија на лицата во неповолна положба на пазарот на трудот;

Овој тематски приоритет придонесува кон специфичната цел (1) и ги опфаќа развој и спроведување на специфични вработувања или социјални услуги и иновативни пристапи прилагодени на потребите на поединците во најслабата позиција на пазарот на трудот. Додека на патот за вработување, овие индивидуи имаат потреба од повеќе поддршка од другите во поглед на широк спектар на активности и индивидуализирани услуги за да им се помогне да ги развијат можности за вработување. Пристапот до пазарот на трудот и интеграцијата во општеството бара некои посебни мерки и “начини за пристап” пред лицата во социјален ризик да се во можност целосно да ги користат општите услуги на пазарот на труд. Активностите формираат кохерентна насока кон вработување. Ова бара индивидуален план за акција (посветеност на клиентот и давателот на активност како на организација која обезбедува социјални услуги) и организирано следење на планот. Имено, луѓето во социјален ризик и лицата кои се социјално изолирани се судраар со многу потешкотии кога ќе влезат на пазарот на трудот како последица на различни социјални, психолошки и економски причини. Со цел да им се помогне на овие лица, се спроведуваат специфични и сложени мерки. Различни социјални и професионални услуги за рехабилитација што ќе ја зголемат мотивацијата на овие лица, ги формираат потребните социјални вештини, промовираат учество во општеството и подобрување на вештини потребни за да започнат со користење на општите услуги на пазарот на трудот и активни мерки на пазарот на трудот, се поддржани.

Тематски приоритет 2: Интеграција на немнозинските етнички заедници на пазарот на трудот со посебен фокус на жените;

Овој тематски приоритет придонесува кон специфичната цел (2) и ги опфаќа активностите за решавање на повеќе фактори за исклучување на индивидуите од етничките заедници, особено Ромите за нивна одржлива интеграција во пазарот на трудот. Жените од етничките малцинства имаат тенденција да бидат дискриминирани од повеќе причини и во повеќе сфери од животот отколку мажите. Посебно внимание се посветува на иницијативи кои ќе помогнат да се променат стереотипите за дискриминација во општеството кои претставуваат една од пречките за овие лица да се интегрираат на пазарот на трудот. Тематскиот приоритет се занимава со конкретни мерки со кои се промовира родовата рамноправност и еднаквите можности во областа на социјалната заштита, вработувањето и образованието. Опфаќајќи ги условите на жените од етничките малцинства бара справување со социјалните, културните и економските фактори кои влијаат на нивниот секојдневен живот – бариерите на родот и традициите, дискриминацијата, сиромаштијата и ограничен пристап до образование и вработување.

Тематски приоритет 3: Зајакнување на релевантните актери во областа на социјалната инклузија.

Овој тематски приоритет придонесува кон специфичната цел (3), преку утврдување на најефикасни и ефективни партнерства потребни со цел да се воспостави програма/ план/ модел со кој се промовира социјално вклучување на маргинализираните. Ефикасна промоција на социјалната инклузија бара зголемување на капацитетите за активно учество на широк спектар на релевантни општествени актери во областа на социјалната вклученост, како што се локалните самоуправи, граѓанското општество, државните органи, приватниот сектор, академскиот сектор, социјалните партнери, итн. Поддршката е обезбедена за да се создадат и подобрат превентивни социјални услуги, да се создадат иновативни методи на социјална работа, да се создадат посебни програми за зголемување на мотивацијата за работа и учење. Во согласност со принципите на плурализмот и децентрализацијата во социјалната сфера, соработката помеѓу различните институции кои работат во оваа област се промовира со цел креирање и спроведување на интегрирани модели на социјални, образовни, здравствени усуги и услуги за вработување. Оттаму се поддржани нови, иновативни начини за решавање на проблемите на социјалната исклученост на локално ниво.

Следните дваесет и шест (26) проекти се имплементираат:

Втора програма на грантови