„Поддршка за вработување на младите луѓе”

Почетен датум: 1 декември 2016

Краен датум: 1 декември 2017

Буџет за проекто: € 1.456.721,00

Договорна страна: Агенција за вработување на Република Македонија

Генералната цел на проектот „Поддршка за вработување на младите луѓе” е да се интегрираат младите луѓе на пазарот на труд.

Специфичната цел на проектот е да се зголемат можностите за вработување на младите луѓе на возраст до 29 години преку зголемување на нивното работно искуство, вработливост и поддршка за (само)вработување.

Целна група: Млади луѓе на возраст до 29 години кои се регистрирани како активни баратели на работа во АВРМ.

Проектот се состои од следните компоненти:

КОМПОНЕНТА A ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИКАНСТВО

Целта е да се подобрат перспективите за вработување на младите луѓе, притоа опфаќајќи ги тековните потреби на пазарот на трудот. Поконкретно, невработените лица до 29 години ќе бидат вклучени во програмата за практикантска работа со цел за стекнување на прво работно искуство.

Целната група се невработени лица кои се:• на возраст до 29 години;• без претходно регистрирано релевантно работно искуство во согласност со нивното образование;• регистрирани како активни баратели на работа во АВРМ.

КОМПОНЕНТА B ОБУКИ ЗА ВЕШТИНИ ПОБАРУВАНИ НА ПАЗАРОТ НА ТРУД

Целта на оваа компонента е да се обучат младите невработени лица за професионални вештини барани на пазарот на трудот. Обуките ќе се спроведуваат во период од најмногу четири месеци и ќе вклучуваат теоретска и практична обука.

Целната група се невработени лица кои ги исполнуваат следниве критериуми:• млади невработени лица до 29 години;• регистрирани како активни баратели на работа во АВРМ.

КОМПОНЕНТА B ОБУКИ ЗА НАПРЕДНИ КОМПЈУТЕРСКИ ВЕШТИНИ

Целта е да се надградат информтичко-компјутерските вештини на регистрирани активни млади лица кои бараат работа со соодветна стручна подготовка, со цел да се зголеми нивната конкурентност на пазарот на трудот.

Обуки за информтичко-компјутерско програмирање ќе се имплементираат во период до шест месеци.

Целната група се невработени лица кои ги исполнуваат следниве критериуми:• соодветна образовна позадина, релевантна за типот на курсот;• млади невработени лица до 29 години;• регистрирани како активни баратели на работа во АВРМ.

КОМПОНЕНТА C ОБУКИ И СОВЕТУВАЊЕ ЗА ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Целта е да се создадат нови можности за вработување на невработените лица, преку обука и советување за претприемништво и бизнис менаџмент.Учесниците ќе посетуваат обука и советување од 45 часа обука, која ќе вклучува теоретски дел (осознавање за претприемништвото и бизнис менаџмент) и советување за изработка на бизнис план.Целната група се млади лица до 29 години кои се регистрирани како активни баратели на работа, со најмалку средно образование.

КОМПОНЕНТА D ОБУКИ ЗА БАРАЊЕ РАБОТА И ВЕШТИНИ ЗА ПОДГОТВЕНОСТ

Целта е да се подготват невработените лица за работа и да ги подобрат вештините за барање работа, со цел да се интегрираат на пазарот на трудот. Различни услуги и мерки за вработување ќе бидат понудени за три категории на невработени лица: директно вработиливи лица, невработени лица со умерени потешкотии и невработени лица со значителни потешкотии.Целна група се:- Невработени млади лица на возраст до 29 години;- Невработени млади луѓе регистрирани како активни баратели на работа во АВРМ.

АКТИВНОСТИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПРЕВЗЕМАТ СО СЕКОЈА КОМПОНЕНТА:

Компонента 0: Управување со проектот

А 0.1. Вработување на проектен тим

А 0.2. Поставување и опремување на работен простор за проектниот тим

А 0.3. Развој на оперативни упатства за спроведување на подготвителни активности за компонентите А-Д

А 0.4. Состаноци на Управниот одбор

A 0.5 Набавки

A 0.6. Известување до Договорниот орган и ИПА координаторот во МТСП

А 0.7. Контрола на квалитет

A 0.8. Водење на евиденција за сите активности кои се превземаат во рамките на проектот (обезбедување на ревизорска трага)

A 0.9. Видливост

А 0.10. Финален извештај

Компонента АА 1 . Спроведување на програма за практикантска работаA 1.1 . Избор на работодавачиА 1.2 . Избор на учесници (практиканти) и потпис на договори за практикантска работаА 1.3 . Спроведување на договори за практикантска работаКомпонента BА 2. Спроведување на Компонента B – Обука за вештини барани на пазарот на трудотА 2.1. Избор на даватели на обукиА 2.2. Избор на слушателитеА 2.3. Спроведување на обуки

Компонента C

А 3. Спроведување на Компонента C – Обука и советување за претприемништво

A 3.1. Избор на даватели на обуки

А 3.2. Избор на слушателите

А 3.3. Спроведување на обуки

Компонента D

А 4. Спроведување на Компонента F – Обука за барање работа и подготвителни вештиниА 4.1. Избор на даватели на обукиА 4.2. Избор на слушателитеА 4.3. Спроведување на обуки

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

КОМПОНЕНТА A ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИКАНСТВО

Очекуван резултат: Подобрени перспективи за вработување на 1000 млади невработени лица.

КОМПОНЕНТА B ОБУКИ ЗА ВЕШТИНИ ПОБАРУВАНИ НА ПАЗАРОТ НА ТРУД

Очекуван резултат: 220 невработени лица да учествуваат во обуки за работни вештини барани на пазарот на трудот.

КОМПОНЕНТА B ОБУКИ ЗА НАПРЕДНИ КОМПЈУТЕРСКИ ВЕШТИНИ

Очекуван резултат: 220 невработени лица да учествуваат во обуки за работни вештини барани на пазарот на трудот.

КОМПОНЕНТА C ОБУКИ И СОВЕТУВАЊЕ ЗА ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Очекуван резултат: 950 невработени лица кои се заинтересирани да започнат свој сопствен бизнис обучени за претприемништво и бизнис менаџмент, како и за бизнис план.

КОМПОНЕНТА D ОБУКИ ЗА БАРАЊЕ РАБОТА И ВЕШТИНИ ЗА ПОДГОТВЕНОСТ

Очекуван резултат: 1400 невработени лица кои се вклучени во обука за барање работа и вештини за подготвеност.

Project Info Leaflet