“Техничка помош за подготовка на сеопфатна стратегија за образование 2016-2020” EuropeAid/132633/C/SER/multi

Период:

Период на спроведување 12 месеци од 26 февруари 2016 до 26 февруари 2017 г.

Корисник:

Министерство за образование и наука (МОН)

Партнери за имплементација:

АЕСА во соработка со Алтернатив консалтинг

Преглед на фактите