Грантова шема 2

Втора програма на грантови “Поттикнување социјална инклузија” EuropeAid/135012/M/ACT/MK

Оваа програма на грантови е поддржана во рамки на ОП РЧР Приоритетната оска 3 “Социјално вклучување – Промовирање на инклузивен пазар на труд”. Активностите финансирани во рамките на оваа програма треба да придонесат за зголемување…

Read More