ИПА II Годишна програма за акција на Република Македонија за 2017 година „Поддршка на ЕУ за образование, вработување и социјална политика“

ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ (ИПА II) 2014-2020 Годишна програма за акција на Република Северна Македонија за 2017 година „Поддршка на ЕУ за образование, вработување и социјална политика“

Целта на Акцијата на ЕУ за поддршка на образованието, вработувањето и социјална политика е двојна: да се зајакне креирањето на секторската политика и да се поддржи имплементацијата на националните стратегии за вработување, образование и социјална…

Read More