Проекти

Поддршка на модернизацијата на системот за пост-средно образование

Проектот се спроведува: 24 август 2016 г. – 24 февруари 2017 г. (времетраење: 6 месеци) Главен корисник: Mинистерството за образование и наука Проектот е финансиран од Европската унија, Инструментот за претпристапна помош (ИПА), Повеќегодишната оперативна…Втора програма на грантови “Поттикнување социјална инклузија” EuropeAid/135012/M/ACT/MK

Оваа програма на грантови е поддржана во рамки на ОП РЧР Приоритетната оска 3 “Социјално вклучување – Промовирање на инклузивен пазар на труд”. Активностите финансирани во рамките на оваа програма треба да придонесат за зголемување…


“Техничка поддршка за управување со проект и следење на грантовата шема – Поттикнување на социјално вклучување”

Почетен датум: 26 ноември 2015 Краен датум: 26 ноември 2017 Буџет на проектот: € 202.795,00 Договорна страна: ACE International Consulting, S.L. Генерална цел: Генералната цел на проектот е да обезбеди сигурна средина за ефикасна и…


“Договор за набавка за зајакнување на капацитетите на Агенцијата за вработување на Република Македонија – Лот 4 Канцелариски мебел” EuropeAid/136239/IH/SUP/MK

Почетен датум: 16 ноември 2015 Краен датум: 14 мај 2017 Буџет на проектот: € 33.250,00 Договорна страна: Tehnokop AD Skopje Краен корисник: Агенција за вработување на Република Македонија (АВРМ) Генерална цел: Да се подобри ефективноста…


“Договор за набавка за зајакнување на капацитетите на Агенцијата за вработување на Република Македонија – Лот 1 Информатичко – компјутерска опрема” EuropeAid/136239/IH/SUP/MK

Почетен датум: 6 октомври 2015 Краен датум: 2 април 2017 Буџет на проектот: € 336.866,00 Договорна страна: Makedonski Telekom AD Skopje Краен корисник: Агенција за вработување на Република Македонија (АВРМ). Генерална цел: Да се подобри…


“Договор за градба за адаптација и модернизација на постојната инфраструктура во избраните ЦСР” EuropeAid/136568/ID/WKS/MK

Почетен датум: 21 септември 2015 Краен датум: 20 октомври 2017 Буџет на проектот: € 1.006.298,22 Договорна страна: OZON DOOEL Skopje во конзорциоум со MGI Invest Ltd DOO Skopje и Izolacija DOO Skopje Крајни корисници: Центри…


“Договор за набавка за зајакнување на капацитетите на Агенцијата за вработување на Република Македонија – Лот 2 Возила” EuropeAid/136239/IH/SUP/MK

Почетен датум: 21 јули 2015 Краен датум: 19 октомври 2016 Буџет на проектот: € 106.825,00 Договорна страна: TD-KA DIS DOO Краен корисник: Агенција за вработување на Република Македонија (АВРМ) Генерална цел: Да се подобри ефективноста…


“Унапредување на услугите за социјална вклученост” EuropeAid/135847/IH/SER/MK

Почетен датум: 15 јули 2015 Краен датум: 15 јули 2017 Буџет на проектот: € 1.366.250,00 Договорна страна: WYG International Ltd во конзорциум со ESEP Limited (UK) и WYG Consulting Ltd (HR) Крајни корисници:   Министерство за…


“Договор за градба како поддршка на процесот за подобрување на операциите и услугите на АВРМ” EuropeAid/136384/ID/WKS/MK

Почетен датум: 20 јули 2015 Краен датум: 19 февруари 2017 Буџет на проектот: € 1.024.653,30 Договорна страна: VIA DOO export-import Vevcani Краен корисник: Агенција за вработување на Република Македонија (АВРМ) Генерална цел: Да се подобри…