Проекти

“ЕУ поддршка за подготовка на земјата за управување со Европскиот социјален фонд преку имплементација на Компонентата за развој на човечките ресурси од ИПА инструментот” MK/2007/IB/SO/01

Почетен датум: 10 јануари 2011 Краен датум: 17 март 2012 Буџет на проектот: € 700.000,00 Договорна страна: Министерство за вработување и економија, Сектор за регионален развој, Влада на Финска Крајни корисници: Министерство за финансии (МФ),…


“Ревизија на постојниот Акциски план за комуникација на Оперативната програма за развој на човечките ресурси (2007-2013) и Имплементација на ревидиран Акциски план за комуникација” EuropeAid/127054/C/SER/multi

Почетен датум: 27 декември 2010 Краен датум: 27 декември 2012 Буџет за проектот: € 176.618,00 Договорна страна: ARS Progetti Spa Крајни корисници:   Оперативна структура од ИПА компонентата за равој на човечките ресурси сочинета од ЦФЦД/…


“Поддршка за вработување на младите луѓе, долгорочно невработените и жените”

Почетен датум: 24 ноември 2010 Краен датум: 24 декември 2012 Буџет на проект: € 1.300.000,00 Договорна страна: Агенција за вработување на Република Македонија (АВРМ) Крајни корисници:  Невработени лица; Работодавачи кои би прифатиле практиканти; Работодавачи кои би…


“Директно финансирање на трошоците настанати за функционирање на Оперативната структура во ИПА компонентата за равој на човечките ресурси”

Почетен датум: 26 април 2010 Краен датум: 31 декември 2017 Буџет на проектот: € 670.478,00 Договорна страна: ЦФЦД/ Министерство за финансии Крајни корисници:  Оперативна структура од ИПА компонентата за равој на човечките ресурси сочинета од…