Техничка помош

No Image

Евалуација на обезбедената финансиска поддршка за реформи во доживотното учење, посебно стручното образование и обука и образование на возрасни со препораки за идна помош

  Буџет: Вкупниот буџет на проектот е  132.663 € (глобална цена) Период: Период на имплементација – 5 месеци Корисник: Министерство за образование и наука Партнери во имплементација: Арс Прогети СПА Конзорциум, Италија / Аркидата Срл,…

Read More

No Image

Техничка поддршка за подготовка на тендерска документација за обезбедување на наставна опрема за стручно образование и обука – EuropeAid/132633/C/SER/multi

  Буџет: Вкупен буџет на договорот 140,756.00 € (глобална цена) Период: Период на имплементација – 24 месеци Корисник: Министерство за образование и наука (МОН) Партнери во имплементацијата: IBF International Consulting во соработка со ATC Consultants…


No Image

Евалуација на поддршката во областа на еднаков пристап кон квалитетно образование со препораки за идна помош и развој

  Период: Период на имплементација – 6 месеци Вкупен буџет на договорот: 118.283 EUR (глобална цена) Корисник: Министерство за образование и наука (МОН) Партнери во имплементацијата: PROMAN S.A. со  B&S Europe и Lattanzio Advisory 1….


“Супервизија на договорите за градба ‘Модернизација и адаптација на центрите за социјална работа’ и ‘Поддршка на Агенцијата за вработување на РМ во имплементација на активните мерки и услуги на пазарот на труд’” EuropeAid/132633/C/SER/milti

Почетен датум: 12 мај 2015 Краен датум: 12 мај 2017 Буџет на проект: € 105.630,00 Договорна страна: ARS Progetti S.P.A. Краен корисник: Министерство за труд и социјална политика (МТСП) Општа цел: Да се подобри квалитетот…


“Поддршка за следење и контрола на операциите финансирани во ОПРЧР” MK10/IB/SO/01 TWL

Почетен датум: 24 март 2014 Краен датум: 24 ноември 2014 Буџет на проектот: € 250.000,00 Договорна страна: Министерство за социјална сигурност и труд на Република Литванија, во конзорциум со Агенцијата за централно управување со проекти…


“Обезбедување на техничка поддршка во подготовка на тендерска документација за модернизација и адаптација на Центрите за социјална работа и Агенцијата за вработување на РМ” EuropeAid/127054/C/SER/multi

Почетен датум: 15 мај 2013 Краен датум: 28 февруари 2015 Буџет на проектот: € 99.323,00 Договорна страна: Cambridge Education Ltd consortium Краен корисник: Министерство за труд и социјална политика (МТСП) Општа цел: Да се постигне…


“Подготовка на тендерска документација за набавка на опрема за Центрите за социјална работа, Агенцијата за вработување и Државниот инспекторат за труд” EuropeAid/127054/C/SER/multi

Почетен датум: 11 март 2013 Краен датум: 10 март 2014 Буџет на проект: € 145.803,00 Договорна страна: HTSPE Ltd во конзорциоум со Europe Ltd Краен корисник: Министерство за труд и социјална политика (МТСП) Општа цел:…


“Времена евалуација на Оперативната програма за развој на човечките ресурси 2007-2013 & Работи за евалуација за следењее и оценка на индикатори за мерките” EuropeAid/127054/C/SER/multi

Почетен датум: 18 јуни 2011 Краен датум: 19 април 2013 Буџет на проектот: € 172.810,00 Договорна страна: ARS Progetti Spa Крајни корисници:   Оперативна структура од ИПА компонентата за равој на човечките ресурси сочинета од ЦФЦД/…


“ЕУ поддршка за подготовка на земјата за управување со Европскиот социјален фонд преку имплементација на Компонентата за развој на човечките ресурси од ИПА инструментот” MK/2007/IB/SO/01

Почетен датум: 10 јануари 2011 Краен датум: 17 март 2012 Буџет на проектот: € 700.000,00 Договорна страна: Министерство за вработување и економија, Сектор за регионален развој, Влада на Финска Крајни корисници: Министерство за финансии (МФ),…


“Ревизија на постојниот Акциски план за комуникација на Оперативната програма за развој на човечките ресурси (2007-2013) и Имплементација на ревидиран Акциски план за комуникација” EuropeAid/127054/C/SER/multi

Почетен датум: 27 декември 2010 Краен датум: 27 декември 2012 Буџет за проектот: € 176.618,00 Договорна страна: ARS Progetti Spa Крајни корисници:   Оперативна структура од ИПА компонентата за равој на човечките ресурси сочинета од ЦФЦД/…