Техничка помош

“Директно финансирање на трошоците настанати за функционирање на Оперативната структура во ИПА компонентата за равој на човечките ресурси”

Почетен датум: 26 април 2010 Краен датум: 31 декември 2017 Буџет на проектот: € 670.478,00 Договорна страна: ЦФЦД/ Министерство за финансии Крајни корисници:  Оперативна структура од ИПА компонентата за равој на човечките ресурси сочинета од…