Топ вести од областа

Брошура „Поттикнување социјална инклузија“

Помошта од ЕУ, обезбедена преку Компонентата за развој на човечките ресурси, има за цел да придонесе кон исполнување на планираните реформи во областите вработување и социјална инкузија во насока за понатамошно стекнување со членство во…

Read More

Завршен настан на третиот директен грант „Поддршка на вработувањето на младите”

Завршниот настан на проектот “Поддршка на вработувањет на младите”, се оддржа на 21 ноември 2017 година и беше искомбиниран со започнување на промотивната кампања “ЕУ за Тебе ” во областа на вработувањето, образованието и социјалното…


Завршна конференција на проектот финансиран од ЕУ ,,Поттикнување на социјално претприемништво”

На 7-ми ноември 2017 година во хотел Континентал во Скопје се одржа завршната конференција на проектот ,,Поттикнување на социјално претприемништво”, финансиран од ЕУ. На настанот присуствуваа повеќе од 200 учесници – претставници од јавни инситуции,…


Видео клипови “Carpe Diem”, “Вака не треба“ и “Јас можам“ од проектот „Пилот акција за пристап кон правата на работа на лицата со хендикеп“

Видео клиповите “Carpe Diem”, “Вака не треба“ и  е дел од проектот „Пилот акција за пристап кон правата на работа на лицата со хендикеп“ кој го реализираат партнер организациите Полио Плус – движење против хендикеп…


Тренинзи за 30 млади Роми кои се во процес на образование, едукација или вработени, организирани во Скопје на 15ти, 18ти и 19ти септември 2017 година во рамки на проект СПИР – Социјално претприемништво за инкузија на Ромите

Проектот е финансиран од Европска комисија во рамките на грантовата програма „Поттикнувње на социјална инклузија и вработување на локално ниво“ EuropeAid/136315/ID/ACT/MK како дел од оперативната програма за развој на човечки ресурси 2007-2013 (ИПА компонента IV)…Тематски сесии со корисниците и нивните семејства – Проект “Пат кон вработување преку развој на вештини и одржлива интеграција на пазарот на трудот на Ромите, особено жените Ромки”

Културните бариери, здружени со сиромаштијата и социјалната изолација на ромските населби, ги поттикнуваат родовите стереотипи и социо-економското исклучување на жените Ромки. Подобро вклучување на жените Ромки во активностите за социо-економско зајакнување и општеството во целина…


Петти семинар за лидерство и управување, Скопје, 15.6.2017 г.

Петтиот семинар за лидерство и управување се одржа во четврток, на 15 јуни 2017 година во Скопје, како една од главните активности на проектот Техничка помош во управување и мониторирање на проекти од грантовата програма…


Завршен настан за проектот „Зголемување на учеството на жените Ромки на пазарот на труд“, 12 јуни 2017 година, хотел Грин Центар Хилтон во Гостивар

Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП), заедно со Микрокредитната фондација Хоризонти, Здружението КХАМ од Делчево и Здружението Месечина од Гостивар, одржаа завршен настан за проектот „Зголемување на учеството на жените Ромки на пазарот на труд“,…


II циклус од обуката „Формирање на мултидисциплинарен тим на експерти за тренинг на тренери (ТоТ) за изработка на индивидуални професионални планови (ИПП) за проценка на способностите и вештините на лицата со хендикеп (ЛХ)“

Во периодот од 17 до 20 мај 2017 во Хотел Continental во Скопје се реализираше процесот на изработка на Индивидуални професионални планови за лицата со хендикеп во чии рамки обучениот мултидисциплинарен тим на експерти преку…