Вработување

“Јакнење на системот за финансиско управување и внатрешна ревизија во АВРМ” EuropeAid/132633/C/SER/multi

Почетен датум: 16 март 2015 Краен датум: 15 март 2017 Буџет на проект: € 165.235,14 Договорна страна: AECOM Крајни корисници: Агенција за вработување на Република Македонија (АВРМ) Општа цел Да се интегрираат младите луѓе, долгорочно невработените…


“Поддршка за вработување на младите луѓе, долгорочно невработените жени и жените II”

Почетен датум: 1 март 2015 Краен датум: 30 јуни 2017 Буџет за проектот: € 2.016.205,14 Договорна страна: Агенција за вработување на РМ (АВРМ) Крајни корисници:   Невработени лица; Работодавачи кои ќе прифатат невработени млади лица за…


“Промовирање на алтернативни услуги за згрижување на деца” EuropeAid/135660/IH/SER/MK

Почетен датум: 9 февруари 2015 Краен датум: 8 ангуст 2017 Буџет за проект: € 1.192.638,00 Договорна страна: WYG International Ltd во конзорциум со ESEP Limited (UK) и WYG Consulting Ltd (HR) Крајни корисници:   Министерство за…


“Промовирање на социјалниот дијалог” EuropeAid/CH2008-AUC-1801681243

Почетен датум: 1 октомври 2014 Краен датум: 30 март 2017 Буџет на проекттот: € 1.371.071,00 Договорна страна: Меѓународна организација на трудот Генерална цел: Проектот имаше за цел да и помогне на земјата во зајакнување на…


“Поддршка на Агенцијата за вработување на РМ во имплементацијата на активните мерки и услуги на пазарот на труд” MK/10/IB/SO/02

Почетен датум: 1 јуни 2014 Краен датум: 31 август 2016 Буџет на проектот: € 1.200.000,00 Договорна страна: German Federal Ministry of Labour and Social Affair и Lithuanian Ministry of Social Security and Labour Крајни корисници:  …“Понатамошна модернизација на Агенцијата за вработување на РМ” EuropeAid/129895/D/SER/MK

Почетен датум: 9 јануари 2012 Краен датум: 8 октомври 2013 Буџет на проектот: € 1.375.500,00 Договорна страна: Archidata SRL во конзорциум со BBJ Consulting AG, GET German Education and Training GMBH и ACE, International Consultants…


“Поддршка на Националните политики за вработување” MK/2007/OHRD/EMPL/01

Почетен датум: 1 септември 2011 Краен датум: 15 мај 2013 Буџет за проект: € 1.806.294,73 Договорна страна: Agency for European Integration and Economic Development (AEI), Austria, c/o Austrian Federal Ministry of Finance Крајни корисници: Министерство…


“Поддршка за вработување на младите луѓе, долгорочно невработените и жените”

Почетен датум: 24 ноември 2010 Краен датум: 24 декември 2012 Буџет на проект: € 1.300.000,00 Договорна страна: Агенција за вработување на Република Македонија (АВРМ) Крајни корисници:  Невработени лица; Работодавачи кои би прифатиле практиканти; Работодавачи кои би…