Зајакнување на управување во секторот, рамката на политките и статистики