Завршна конференција на финансираниот проект на ЕУ “Унапредување на алтернативните услуги за згрижување на деца”, 12 Јули 2017

aston
auto
baby
bag
baseball
basketball
beauty
book
care
cartoon
chair
chinese
cigarette
clothes
clothing
coffee
computer
cosplay
creative
cup
desk
diplomacy
dress
drug
dye
engagement
fabric
fan
fat
film
fitness
flowers
food
forest
fruit
Funny
glasses
great
harvester
hats
hbo
health
healthy
heat
helmet
home
hospital
hot
ice
information
knife
line
mouse
music
novel
office
oil
pan
pandora
party
paypal
pen
performance
perfume
pet
publicity
red
rock
science
Security
sexy
shopping
show
sites
slippers
snacks
socks
spell
sport
sports
square
stone
study
superman
temperature
time
toothpaste
toy
train
translation
university
urine
weapon
wedding
weight
wine
wow
aston
auto
baby
bag
baseball
basketball
beauty
book
care
cartoon
chair
chinese
cigarette
clothes
clothing
coffee
computer
cosplay
creative
cup
desk
diplomacy
dress
drug
dye
engagement
fabric
fan
fat
film
fitness
flowers
food
forest
fruit
Funny
glasses
great
harvester
hats
hbo
health
healthy
heat
helmet
home
hospital
hot
ice
information
knife
language
line
music
novel
office
oil
pan
pandora
party
paypal
pen
performance
perfume
pet
publicity
red
rock
science
Security
sexy
shopping
show
sites
slippers
snacks
socks
spe
sport
sports
square
stone
study
superman
temperature
time
toothpaste
toy
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
fruit
Funny
glasses
great
harvester
hats
hbo
health
healthy
heat
helmet
home
hospital
hot
ice
information
knife
language
line
mouse
music
novel
office
oil
pan
pandora
party
paypal
pen
performance
perfume
pet
publicity
red
rock
science
Security
sexy
shopping
show
sites
slippers
snacks
socks
spell
sport
sports
square
stone
study
superman
temperature
time
toothpaste
toy
train
translation
university
urine
weapon
wedding
weight
wine
wow
aston
auto
baby
bag
baseball
basketball
beauty
book
care
cartoon
chair
chinese
cigarette
clothes
clothing
coffee
engagement
computer
cosplay
creative
cup
desk
diplomacy
dress
drug
dye
fabric
fan
fat
fan
film
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
line
mouse
music
novel
office
oil
pan
pandora
party
paypal
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
shopping
show
site
slippers
snacks
socks
spell
sport
sports
square
stone
study
superman
temperature
time
toothpaste
toy
train
translation
university
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
baseball
basketball
beauty
book
care
cartoon
chair
chinese
cigarette
clothes
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
forest
fruit
Funny
glasses
great
harvester
hat
health
heat
helmet
home
information
Keyword
knife
language
line
oil
ornament
pan
pen
performance
perfume
pet
publicity
Security
sites
slippers
snacks
spell
socks
square
stone
temperature
toothpaste
toy
translation
wine
urine
weapons
aston
baseball
basketball
beauties
chair
cigarette
clothing
coffee
computer
creative
cup
dress
drug
dye
fabric
fan
food
flowers
forest
fruit
Funny
glasses
great
harvester
hat
health
heat
helmet
home
information
Keyword
knife
language
line
oil
ornament
pan
pen
performance
perfume
pet
publicity
Security
sites
slippers
snacks
socks
spell
square
stone
temperature
toothpaste
toy
translation
urine
aston
baseball
basketball
beauties
chair
cigarette
clothing
coffee
computer
creative
cup
deck
dress
drug
dye
fabric
fan
fitness
flowers
food
forest
forest
fruit
Funny
glasses
great
harvester
hat
health
heat
helmet
aston
baseball
basketball
beauties
chair
cigarette
clothing
coffee
computer
creative
cup
deck
dress
drug
dye
fabric
fan
fitness
flowers
food
forest
fruit
Funny
glasses
great
harvester
hat
health
heat
helmet
spell
square
stone
temperature
toothpaste
toy
translation
urine
weapons
wine

Проект, кој е финансиски поддржан од ЕУ, “Унапредување на алтернативните услуги за згрижување на деца” беше имплементиран од страна на конзорциумот сочинет од WYG International (лидер), ESEP Ltd и WYG Savjetovanie doo. Главен корисник беше Министерството за труд и социјална политика. Времетраењето на проектот беше 30 месеци (февруари 2015 – август 2017) со буџет од 1.192.638 ЕУР.

Проектот имаше за цел да го подобри вработувањето за сите и да го зголеми учеството на родителите со мали деца на пазарот на труд со подобрување на националната работна околина.

Проектот  исто така поддржа развој на нови форми на алтернативни услуги за згрижување на деца кои ќе ја збогатат понудата со достапни, флексибилни и квалитетни услуги за згрижување на деца кои ќе ги исполнат различните потреби на семејствата со мали деца.

За време на периодот на имплементација на проектот, проектниот тим спроведе четири национални истражувања, помеѓу 2.400 родители, 200 потенцијални згрижувачи на деца, 75 локални самоуправи и 104 компании, да подобри знаењето за побарувачката и набавка на услугите за згрижување на деца. Беа развиени повеќе 50 документи за развој на политики и препораки за подобрување на флексибилните услуги за згрижување на деца, и исто така беа предложени амандмани за прилагодување на правната рамка. 22 невработени жени беа обучувани и поддржани да се само вработат како домашни згрижувачи на деца, додека 12 компании со повее од 50 вработени беа поддржани да воспостават слуги за згрижување на деца во рамки на компанијата или други решенија.

Целта на Завршната конференција е да спојат  креаторите на политиките, давателите на услугите и сите заинтересирани страни од секторот за згрижување на деца, да се дискутира за достигнувањата и предизвиците на проектната имплементација.

Во програмата на конференцијата е закажано доделување на сертификати за домашните згрижувачи на деца.

Клучните говори ќе се дадат од страна на г-ѓа Мила Царовска, Министер за труд и социјална политика, г-дин Мауро ди Вероли, Шеф на оддел за Земјоделие, Инфраструктура и Социјална политика при Делегацијата на ЕУ, и г-дин Мариус Хаулика, Лидер на тимот на Проектот.

Клучни резултати од спроведените истражувања во рамки на проектот се презентирани во следните инфо-графици:

Компании ЕНГ

Компании МКД

Родители ЕНГ

Родители МКД