Проект “Вработување на млади Роми” Скопје, 10.07.2017

aston
auto
baby
bag
baseball
basketball
beauty
book
care
cartoon
chair
chinese
cigarette
clothes
clothing
coffee
computer
cosplay
creative
cup
desk
diplomacy
dress
drug
dye
engagement
fabric
fan
fat
film
fitness
flowers
food
forest
fruit
Funny
glasses
great
harvester
hats
hbo
health
healthy
heat
helmet
home
hospital
hot
ice
information
knife
line
mouse
music
novel
office
oil
pan
pandora
party
paypal
pen
performance
perfume
pet
publicity
red
rock
science
Security
sexy
shopping
show
sites
slippers
snacks
socks
spell
sport
sports
square
stone
study
superman
temperature
time
toothpaste
toy
train
translation
university
urine
weapon
wedding
weight
wine
wow
aston
auto
baby
bag
baseball
basketball
beauty
book
care
cartoon
chair
chinese
cigarette
clothes
clothing
coffee
computer
cosplay
creative
cup
desk
diplomacy
dress
drug
dye
engagement
fabric
fan
fat
film
fitness
flowers
food
forest
fruit
Funny
glasses
great
harvester
hats
hbo
health
healthy
heat
helmet
home
hospital
hot
ice
information
knife
language
line
music
novel
office
oil
pan
pandora
party
paypal
pen
performance
perfume
pet
publicity
red
rock
science
Security
sexy
shopping
show
sites
slippers
snacks
socks
spe
sport
sports
square
stone
study
superman
temperature
time
toothpaste
toy
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
fruit
Funny
glasses
great
harvester
hats
hbo
health
healthy
heat
helmet
home
hospital
hot
ice
information
knife
language
line
mouse
music
novel
office
oil
pan
pandora
party
paypal
pen
performance
perfume
pet
publicity
red
rock
science
Security
sexy
shopping
show
sites
slippers
snacks
socks
spell
sport
sports
square
stone
study
superman
temperature
time
toothpaste
toy
train
translation
university
urine
weapon
wedding
weight
wine
wow
aston
auto
baby
bag
baseball
basketball
beauty
book
care
cartoon
chair
chinese
cigarette
clothes
clothing
coffee
engagement
computer
cosplay
creative
cup
desk
diplomacy
dress
drug
dye
fabric
fan
fat
fan
film
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
line
mouse
music
novel
office
oil
pan
pandora
party
paypal
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
shopping
show
site
slippers
snacks
socks
spell
sport
sports
square
stone
study
superman
temperature
time
toothpaste
toy
train
translation
university
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
baseball
basketball
beauty
book
care
cartoon
chair
chinese
cigarette
clothes
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
forest
fruit
Funny
glasses
great
harvester
hat
health
heat
helmet
home
information
Keyword
knife
language
line
oil
ornament
pan
pen
performance
perfume
pet
publicity
Security
sites
slippers
snacks
spell
socks
square
stone
temperature
toothpaste
toy
translation
wine
urine
weapons
aston
baseball
basketball
beauties
chair
cigarette
clothing
coffee
computer
creative
cup
dress
drug
dye
fabric
fan
food
flowers
forest
fruit
Funny
glasses
great
harvester
hat
health
heat
helmet
home
information
Keyword
knife
language
line
oil
ornament
pan
pen
performance
perfume
pet
publicity
Security
sites
slippers
snacks
socks
spell
square
stone
temperature
toothpaste
toy
translation
urine
aston
baseball
basketball
beauties
chair
cigarette
clothing
coffee
computer
creative
cup
deck
dress
drug
dye
fabric
fan
fitness
flowers
food
forest
forest
fruit
Funny
glasses
great
harvester
hat
health
heat
helmet
aston
baseball
basketball
beauties
chair
cigarette
clothing
coffee
computer
creative
cup
deck
dress
drug
dye
fabric
fan
fitness
flowers
food
forest
fruit
Funny
glasses
great
harvester
hat
health
heat
helmet
spell
square
stone
temperature
toothpaste
toy
translation
urine
weapons
wine

Центарот за економски анализи – ЦЕА заедно со ЦККО Светла Иднина, ЗРРЗ Сумнал и АДРР Сонце, го спроведуваат проектот “Вработување на млади Роми” финансиран од Европската Унија, преку ИПА Програмата за Развој на човечки ресурси.

Целта на проектот е олеснување на вклученоста на младите Роми кои живеат во општините со поголем број на ромско население. Оваа цел е предвидено да се оствари преку проектните цели:

1) унапредување на вештините и разбирањето на вработливоста кај младите Роми;

2) овозможување на локален развоен систем кој ќе ги вмрежи потребните на пазарот;

3) развивање на стратешки прирачник за социјално вклучување и вклучување на пазарот на труд на целните групи.

Во текот на месец мај 2017 година се одржаа серии од обуки на четири теми и тоа: Барање на работа и вештини за барање работа; Пристап до финансии и финансиско управување на микро бизниси; Комуникации и развивање на меки вештини и Развивање на бизнис идеја и претприемништво. Секоја од овие обуки траеше по три дена и вкупно ја поминаа 79 учесници. Целната група, како и на целиот проект, беа млади невработени лица од ромска националност од Скопје, Тетово, Битола и Кочани. Истите лица и други кои ги исполнуваат основните критериуми можат да се вклучат во следните активности за практично учење и стекнување на искуство во склоп на граѓанските организации или во деловниот сектор.

Имплементацијата на проектот започна во декември 2016 а е предвидено да трае 12 месеци. Буџетот предвиден за имплементација на проектот е 158.297 евра.

Facebook страница www.facebook.com/romayouth.