Завршен настан за проект „Создавање можности за вработување на младите од руралните средини“

aston
auto
baby
bag
baseball
basketball
beauty
book
care
cartoon
chair
chinese
cigarette
clothes
clothing
coffee
computer
cosplay
creative
cup
desk
diplomacy
dress
drug
dye
engagement
fabric
fan
fat
film
fitness
flowers
food
forest
fruit
Funny
glasses
great
harvester
hats
hbo
health
healthy
heat
helmet
home
hospital
hot
ice
information
knife
line
mouse
music
novel
office
oil
pan
pandora
party
paypal
pen
performance
perfume
pet
publicity
red
rock
science
Security
sexy
shopping
show
sites
slippers
snacks
socks
spell
sport
sports
square
stone
study
superman
temperature
time
toothpaste
toy
train
translation
university
urine
weapon
wedding
weight
wine
wow
aston
auto
baby
bag
baseball
basketball
beauty
book
care
cartoon
chair
chinese
cigarette
clothes
clothing
coffee
computer
cosplay
creative
cup
desk
diplomacy
dress
drug
dye
engagement
fabric
fan
fat
film
fitness
flowers
food
forest
fruit
Funny
glasses
great
harvester
hats
hbo
health
healthy
heat
helmet
home
hospital
hot
ice
information
knife
language
line
music
novel
office
oil
pan
pandora
party
paypal
pen
performance
perfume
pet
publicity
red
rock
science
Security
sexy
shopping
show
sites
slippers
snacks
socks
spe
sport
sports
square
stone
study
superman
temperature
time
toothpaste
toy
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
fruit
Funny
glasses
great
harvester
hats
hbo
health
healthy
heat
helmet
home
hospital
hot
ice
information
knife
language
line
mouse
music
novel
office
oil
pan
pandora
party
paypal
pen
performance
perfume
pet
publicity
red
rock
science
Security
sexy
shopping
show
sites
slippers
snacks
socks
spell
sport
sports
square
stone
study
superman
temperature
time
toothpaste
toy
train
translation
university
urine
weapon
wedding
weight
wine
wow
aston
auto
baby
bag
baseball
basketball
beauty
book
care
cartoon
chair
chinese
cigarette
clothes
clothing
coffee
engagement
computer
cosplay
creative
cup
desk
diplomacy
dress
drug
dye
fabric
fan
fat
fan
film
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
line
mouse
music
novel
office
oil
pan
pandora
party
paypal
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
shopping
show
site
slippers
snacks
socks
spell
sport
sports
square
stone
study
superman
temperature
time
toothpaste
toy
train
translation
university
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
baseball
basketball
beauty
book
care
cartoon
chair
chinese
cigarette
clothes
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
forest
fruit
Funny
glasses
great
harvester
hat
health
heat
helmet
home
information
Keyword
knife
language
line
oil
ornament
pan
pen
performance
perfume
pet
publicity
Security
sites
slippers
snacks
spell
socks
square
stone
temperature
toothpaste
toy
translation
wine
urine
weapons
aston
baseball
basketball
beauties
chair
cigarette
clothing
coffee
computer
creative
cup
dress
drug
dye
fabric
fan
food
flowers
forest
fruit
Funny
glasses
great
harvester
hat
health
heat
helmet
home
information
Keyword
knife
language
line
oil
ornament
pan
pen
performance
perfume
pet
publicity
Security
sites
slippers
snacks
socks
spell
square
stone
temperature
toothpaste
toy
translation
urine
aston
baseball
basketball
beauties
chair
cigarette
clothing
coffee
computer
creative
cup
deck
dress
drug
dye
fabric
fan
fitness
flowers
food
forest
forest
fruit
Funny
glasses
great
harvester
hat
health
heat
helmet
aston
baseball
basketball
beauties
chair
cigarette
clothing
coffee
computer
creative
cup
deck
dress
drug
dye
fabric
fan
fitness
flowers
food
forest
fruit
Funny
glasses
great
harvester
hat
health
heat
helmet
spell
square
stone
temperature
toothpaste
toy
translation
urine
weapons
wine

Центарот за економски анализи – ЦЕА заедно со ФФРМ во изминатите осумнаесет месеци го спроведуваа проектот Создавање можности за вработување на младите од руралните срединифинансиран од Европската Унија, преку ИПА Програмата за Развој на човечки ресурси. Имплементацијата на проектот започна во декември 2015 година и се очекува да трае до август 2017.

Проектот ја поддржува социјалната вклученост на младите од руралните средини, преку зголемување на вештините за вработување, обука и поддршка за полесно вклучување на пазарот на труд преку практична работа и учење при што би се придонело кон економски и социјален развој на општините во Североисточниот плански регион во Македонија.

На 8/8/2017 година во Куманово се одржа Завршен настан на проектот на кои беа дискутирани наодите, целокупните постигнувања, отворените прашања за општествено вклучување на младите преку пазарот на труд од СИП регионот.

Присутните на средбата преку координаторите на проектот од ЦЕА и ФФРМ се запознаа со анализите и наодите како и постигнувањата во изминатиот период. Исто така свое обраќање имаа претставници на општините Крива Паланка, Липково и Старо Нагоричане, преку раководителите за локален економски развој, како и раководителот на Центарот за развој на североисточниот плански регион.

Искуствата со менторирање и научените лекции преку поддршка на платено практично учење во регионот преку деловниот сектор беа споделени со учесниците преку менторите како и практикантите.

Истовремено, беше претставен и предлог стратешки документ за општествено вклучување на младите од регионот преку пазарот на труд, изготвен во рамките на овој проект, кој ќе остане на засегнатите страни како водилка за унапредување на можностите на младите во овој регион.