“Набавка на клима уреди за Центрите за социјална работа (ЦСР), Државниот инспекторат за труд (ДИТ) и Агенцијата за вработување (АВРМ) – Лот 4 Клима уреди” EuropeAid/138911/ID/SUP/MK

Почетен датум: 9 август 2017

Краен датум: 6 декември 2017

Буџет на проектот: € 176.525,00

Договорна страна:

Excelor Holding Group OOD

Крајни корисници:

Центри за социјална работа (ЦСР), Државен инспекторат за труд (ДИТ) и Агенцијата за вработување (АВРМ)

Генерална цел:

Да се подобри ефективноста и ефикасноста на социјалната работа преку зајакнување на капацитетите на Центрите за социјална работа (ЦСР), борбата против непријавената работа во земјата преку зајакнување на капацитетите на Државниот инспекторат за труд (ДИТ) и ефективноста и ефикасноста на програмите и мерките за вработување преку зајакнување на капацитетите на Агенцијата за вработување (АВРМ).

Специфична цел:

Снабдување, испорака (на целата територија на земјата), воспоставување, инсталација и пуштање во функција на набавки (клима уреди за датабази и клима уреди).

Очекувани резултати:

Зајакнати капацитети на ЦСР по однос на обезбедување ефикасна и ефективна социјална заштита за граѓаните;Зајакнати капацитети на ДИТ по однос на своите задачи во борбата против непријавената работа;Зајакнати капацитети на АВРМ по однос на обезбедување ефикасни и ефективни програми и мерки за вработување за граѓаните.

Целна група:

Релевантен кадар на Центрите за социјална работа (ЦСР), Државниот инспекторат за труд (ДИТ) и  Агенцијата за вработување (АВРМ) (централна канцеларија и локални канцеларии).

Клучни активности на проектот:

Набавка, испорака, поставување, инсталација и пуштање во функција на набавките на 2 клима уреди за датабази и 235 клима уреди во 30 Центрите за социјална работа (ЦСР), централната канцеларија на ДИТ и подрачните канцеларии на ДИТ, и централната канцеларија на АВРМ и локалните центри на АВРМ на целата територија на земјата.