Обука за вработување и работилница за мотивација во проект „Одржливи модели за вработување на Ромите“

HfH MK Ohrid Women Training
aston
auto
baby
bag
baseball
basketball
beauty
book
care
cartoon
chair
chinese
cigarette
clothes
clothing
coffee
computer
cosplay
creative
cup
desk
diplomacy
dress
drug
dye
engagement
fabric
fan
fat
film
fitness
flowers
food
forest
fruit
Funny
glasses
great
harvester
hats
hbo
health
healthy
heat
helmet
home
hospital
hot
ice
information
knife
line
mouse
music
novel
office
oil
pan
pandora
party
paypal
pen
performance
perfume
pet
publicity
red
rock
science
Security
sexy
shopping
show
sites
slippers
snacks
socks
spell
sport
sports
square
stone
study
superman
temperature
time
toothpaste
toy
train
translation
university
urine
weapon
wedding
weight
wine
wow
aston
auto
baby
bag
baseball
basketball
beauty
book
care
cartoon
chair
chinese
cigarette
clothes
clothing
coffee
computer
cosplay
creative
cup
desk
diplomacy
dress
drug
dye
engagement
fabric
fan
fat
film
fitness
flowers
food
forest
fruit
Funny
glasses
great
harvester
hats
hbo
health
healthy
heat
helmet
home
hospital
hot
ice
information
knife
language
line
music
novel
office
oil
pan
pandora
party
paypal
pen
performance
perfume
pet
publicity
red
rock
science
Security
sexy
shopping
show
sites
slippers
snacks
socks
spe
sport
sports
square
stone
study
superman
temperature
time
toothpaste
toy
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
fruit
Funny
glasses
great
harvester
hats
hbo
health
healthy
heat
helmet
home
hospital
hot
ice
information
knife
language
line
mouse
music
novel
office
oil
pan
pandora
party
paypal
pen
performance
perfume
pet
publicity
red
rock
science
Security
sexy
shopping
show
sites
slippers
snacks
socks
spell
sport
sports
square
stone
study
superman
temperature
time
toothpaste
toy
train
translation
university
urine
weapon
wedding
weight
wine
wow
aston
auto
baby
bag
baseball
basketball
beauty
book
care
cartoon
chair
chinese
cigarette
clothes
clothing
coffee
engagement
computer
cosplay
creative
cup
desk
diplomacy
dress
drug
dye
fabric
fan
fat
fan
film
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
line
mouse
music
novel
office
oil
pan
pandora
party
paypal
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
shopping
show
site
slippers
snacks
socks
spell
sport
sports
square
stone
study
superman
temperature
time
toothpaste
toy
train
translation
university
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
baseball
basketball
beauty
book
care
cartoon
chair
chinese
cigarette
clothes
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
cache
forest
fruit
Funny
glasses
great
harvester
hat
health
heat
helmet
home
information
Keyword
knife
language
line
oil
ornament
pan
pen
performance
perfume
pet
publicity
Security
sites
slippers
snacks
spell
socks
square
stone
temperature
toothpaste
toy
translation
wine
urine
weapons
aston
baseball
basketball
beauties
chair
cigarette
clothing
coffee
computer
creative
cup
dress
drug
dye
fabric
fan
food
flowers
forest
fruit
Funny
glasses
great
harvester
hat
health
heat
helmet
home
information
Keyword
knife
language
line
oil
ornament
pan
pen
performance
perfume
pet
publicity
Security
sites
slippers
snacks
socks
spell
square
stone
temperature
toothpaste
toy
translation
urine
aston
baseball
basketball
beauties
chair
cigarette
clothing
coffee
computer
creative
cup
deck
dress
drug
dye
fabric
fan
fitness
flowers
food
forest
forest
fruit
Funny
glasses
great
harvester
hat
health
heat
helmet
aston
baseball
basketball
beauties
chair
cigarette
clothing
coffee
computer
creative
cup
deck
dress
drug
dye
fabric
fan
fitness
flowers
food
forest
fruit
Funny
glasses
great
harvester
hat
health
heat
helmet
spell
square
stone
temperature
toothpaste
toy
translation
urine
weapons
wine

Во рамки на проектот „Одржливи модели за вработување на Ромите“ во период од 11 до 13 август 2017 година во хотел Климетица во Охрид се одржа обука за вработување на жени од ранливи категории од Куманово и Прилеп. Целта на обуката е зголемување на конкурентноста на жените Ромки на пазарот на трудот преку зголемување на нивните вештини за општа вработливост.

Конкретно обуката се насочи кон:

  • Зајакнување на комуникациските и презентациските вештини на жените од ранливи категории;
  • Зголемување на самодовербата и мотивацијата за самостојно да аплицираат на работни позиции кои се нудат на пазарот на трудот;
  • Стекнување на вештини за изготвување на квалитетна апликација за работа.

На обуката присуствуваа вкупно 15 жени од ранливи категории (Ромки, самохрани мајки, долгорочно невработени, приматели на социјална помош, и итн).

Обуката за вработување и мотивација се спроведува во рамки на проектот „Одржливи модели за вработување на Ромите“ финансиран од Европската Унија. Општата цел на проектот е да придонесе кон интегрирање на Ромите на пазарот на трудот, преку подобрување на нивните вештини за вработување во градежниот сектор и секторот за домување и енергетска ефикасност. Главната цел на проектот е зголемување на потенцијалот за вработување на ромската популација, обезбедувајќи соодветни и пазарно вреднувани лични карактеристики (знаење, вештини, мотивација) и олеснување на пристапот до пазарот на труд преку креирање на „мрежа за вработување“ која ќе ги поврзе градежните компании и потенцијалните Ромски работници. Имплементатори на проектот се Хабитат Македонија, ДРОМ и Креација. Проектот ќе се спроведува во општините Куманово и Прилеп.

  • HfH MK Ohrid Women Training

    HfH MK Ohrid Women Training

    HfH MK Ohrid Women Training