Articles by Igor Petrov

Тренинзи за 30 млади Роми кои се во процес на образование, едукација или вработени, организирани во Скопје на 15ти, 18ти и 19ти септември 2017 година во рамки на проект СПИР – Социјално претприемништво за инкузија на Ромите

Проектот е финансиран од Европска комисија во рамките на грантовата програма „Поттикнувње на социјална инклузија и вработување на локално ниво“ EuropeAid/136315/ID/ACT/MK како дел од оперативната програма за развој на човечки ресурси 2007-2013 (ИПА компонента IV)…


Промоција на публикација „Студиска анализа на потреби: социјално вклучување на ранливите групи преку создавање на еднакви можности за пристап до пазарот на труд“ од проект „Подобрување на социјалната инклузија преку јакнење на вработливоста „Отворена врата – за младите од младите“

Коалиција на младински организации СЕГА заедно со ЕАСП Скопје организира промоција на публикуваното истражување „Студиска анализа на потреби: социјално вклучување на ранливите групи


“Набавка на Информатичко – компјутерска опрема за центрите за социјална работа и оперативните структури од компонентата за развој на човечките ресурси од ИПА” EuropeAid/139009/IH/SUP/MK

Почетен датум: 24 август 2017 Краен датум: 22 декември 2017 Буџет на проектот: € 209.175,00 Договорна страна: AIGO Business System DOO Beograd Company Краен корисник: Центри за социјална работа (ЦСРи) и Оперативна структура за ИПА…No Image

Пилотирање на онлајн обуки за вработување и започнување сопствен бизнис во проект „Интегрирање на етничките малцинства на пазарот на трудот преку поттикнување на нивниот потенцијал за вработување“

Во почетокот на месец август, во просториите на ПСМ Фондација во Скопје, како дел од финалните активности на проектот „Интегрирање на етничките малцинства на пазарот на трудот преку поттикнување на нивниот потенцијал за вработување“ финансиран…


“Набавка на клима уреди за Центрите за социјална работа (ЦСР), Државниот инспекторат за труд (ДИТ) и Агенцијата за вработување (АВРМ) – Лот 4 Клима уреди” EuropeAid/138911/ID/SUP/MK

Почетен датум: 9 август 2017 Краен датум: 6 декември 2017 Буџет на проектот: € 176.525,00 Договорна страна: Excelor Holding Group OOD Крајни корисници: Центри за социјална работа (ЦСР), Државен инспекторат за труд (ДИТ) и Агенцијата…
Проект „Создавање можности за вработување на младите од руралните средини“,Скопје, 06.07.2017

Центарот за економски анализи – ЦЕА заедно со ФФРМ го спроведуваат проектот “Создавање можности за вработување на младите од руралните средини” финансиран од Европската Унија, преку ИПА Програмата за Развој на човечки ресурси. Целта на…


Завршна конференција на финансираниот проект на ЕУ “Унапредување на алтернативните услуги за згрижување на деца”, 12 Јули 2017

Проект, кој е финансиски поддржан од ЕУ, “Унапредување на алтернативните услуги за згрижување на деца” беше имплементиран од страна на конзорциумот сочинет од WYG International (лидер), ESEP Ltd и WYG Savjetovanie doo.