Articles by Igor Petrov


Дваесет обучени претставници на граѓанскиот и јавниот сектор за креирање онлајн курсеви и современа онлајн едукација

На 29–ти и 30-ти јуни 2017 во просториите на ПСМ Фондација во Скопје, се одржа обука за обучувачи за креирање онлајн курсеви, менторирана од експерт, претставник на Фондација „Футуре 21“. Обуката ја следеа 20 претставници…


Тематски сесии со корисниците и нивните семејства – Проект “Пат кон вработување преку развој на вештини и одржлива интеграција на пазарот на трудот на Ромите, особено жените Ромки”

Културните бариери, здружени со сиромаштијата и социјалната изолација на ромските населби, ги поттикнуваат родовите стереотипи и социо-економското исклучување на жените Ромки. Подобро вклучување на жените Ромки во активностите за социо-економско зајакнување и општеството во целина…


“Договор за набавка за зајакнување на капацитетите на Центрите за социјална работа (ЦСР), Државниот инспекторат за труд (ДИТ) и Агенцијата за вработување (АВРМ) – Лот 1 Канцелариски мебел” EuropeAid/135124/IH/SUP/MK

Почетен датум: 21 јуни 2017 Краен датум: 18 декември 2017 Буџет на проектот: € 104.081,00 Договорна страна: Arsu Ofis Mobilyaları metal işleri orman űrűnleri inşaat nakliyat tekstil sanayi ve ticaret limited şirketi Крајни корисници: Центри…


Проект СПИР – Социјално претприемништво за инкузија на Ромите

Проектот е финансиран од Европска комисија во рамките на грантовата програма „Поттикнувње на социјална инклузија и вработување на локално ниво“ EuropeAid/136315/ID/ACT/MK како дел од оперативната програма за развој на човечки ресурси 2007-2013 (ИПА компонента IV)…


Завршен настан на проектот “Поддршка за вработување на млади лица, долгорочно невработени и жени”

Завршниот настан на проектот “Поддршка за вработување на млади лица, долгорочно невработени и жени”  се оддржа на ден 16-ти јуни 2017 во Скопје на Скопски саем. Околу 100 учесници учествуваа на овој настан.  Проектот е…


Петти семинар за лидерство и управување, Скопје, 15.6.2017 г.

Петтиот семинар за лидерство и управување се одржа во четврток, на 15 јуни 2017 година во Скопје, како една од главните активности на проектот Техничка помош во управување и мониторирање на проекти од грантовата програма…


Завршен настан за проектот „Зголемување на учеството на жените Ромки на пазарот на труд“, 12 јуни 2017 година, хотел Грин Центар Хилтон во Гостивар

Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП), заедно со Микрокредитната фондација Хоризонти, Здружението КХАМ од Делчево и Здружението Месечина од Гостивар, одржаа завршен настан за проектот „Зголемување на учеството на жените Ромки на пазарот на труд“,…


II циклус од обуката „Формирање на мултидисциплинарен тим на експерти за тренинг на тренери (ТоТ) за изработка на индивидуални професионални планови (ИПП) за проценка на способностите и вештините на лицата со хендикеп (ЛХ)“

Во периодот од 17 до 20 мај 2017 во Хотел Continental во Скопје се реализираше процесот на изработка на Индивидуални професионални планови за лицата со хендикеп во чии рамки обучениот мултидисциплинарен тим на експерти преку…


Презентација на тема „Мерки за вработување и самовработување на ранливите групи со акцент на лицата со хендикеп, во Република Македонија кои ги реализира Агенцијата за вработување“

На 19 мај 2017 во Хотел Continental во Скопје се реализираше презентацијата на тема „Мерки за вработување и самовработување на ранливите групи со акцент на лицата со хендикеп, во Република Македонија кои ги реализира Агенцијата…