Articles by Igor Petrov

“Поттикнување социјално вклучување и инклузивен пазар на труд” EuropeAid/130207/D/SER/MK

Почетен датум: 19 декември 2011 Краен датум: 18 август 2013 Буџет на проектот: € 1.462.950,00 Договорна страна: BIT schulingceter Nfg GmbH&Co KG, Austria Краен корисник: Министерство за труд и социјална политика (МТСП), Сектор за социјална…


“Зајакнување на релевантните актери за социјална вклученост на локално ниво” IPA/OPHRD2007-2013/3.3/LOT9/04

Почетен датум: 27 ноември 2011 Краен датум: 15 јануари 2013 Буџет на проектот: € 149.759,00 Договорна страна: Cambridge Education UK Крајни корисници: Министерство за труд и социјална политика, репрезентативното Здружение на единиците на локалната самоуправа,…


“Времена евалуација на Оперативната програма за развој на човечките ресурси 2007-2013 & Работи за евалуација за следењее и оценка на индикатори за мерките” EuropeAid/127054/C/SER/multi

Почетен датум: 18 јуни 2011 Краен датум: 19 април 2013 Буџет на проектот: € 172.810,00 Договорна страна: ARS Progetti Spa Крајни корисници:   Оперативна структура од ИПА компонентата за равој на човечките ресурси сочинета од ЦФЦД/…


“Поддршка на Националните политики за вработување” MK/2007/OHRD/EMPL/01

Почетен датум: 1 септември 2011 Краен датум: 15 мај 2013 Буџет за проект: € 1.806.294,73 Договорна страна: Agency for European Integration and Economic Development (AEI), Austria, c/o Austrian Federal Ministry of Finance Крајни корисници: Министерство…“ЕУ поддршка за подготовка на земјата за управување со Европскиот социјален фонд преку имплементација на Компонентата за развој на човечките ресурси од ИПА инструментот” MK/2007/IB/SO/01

Почетен датум: 10 јануари 2011 Краен датум: 17 март 2012 Буџет на проектот: € 700.000,00 Договорна страна: Министерство за вработување и економија, Сектор за регионален развој, Влада на Финска Крајни корисници: Министерство за финансии (МФ),…


“Ревизија на постојниот Акциски план за комуникација на Оперативната програма за развој на човечките ресурси (2007-2013) и Имплементација на ревидиран Акциски план за комуникација” EuropeAid/127054/C/SER/multi

Почетен датум: 27 декември 2010 Краен датум: 27 декември 2012 Буџет за проектот: € 176.618,00 Договорна страна: ARS Progetti Spa Крајни корисници:   Оперативна структура од ИПА компонентата за равој на човечките ресурси сочинета од ЦФЦД/…


“Поддршка за вработување на младите луѓе, долгорочно невработените и жените”

Почетен датум: 24 ноември 2010 Краен датум: 24 декември 2012 Буџет на проект: € 1.300.000,00 Договорна страна: Агенција за вработување на Република Македонија (АВРМ) Крајни корисници:  Невработени лица; Работодавачи кои би прифатиле практиканти; Работодавачи кои би…


“Директно финансирање на трошоците настанати за функционирање на Оперативната структура во ИПА компонентата за равој на човечките ресурси”

Почетен датум: 26 април 2010 Краен датум: 31 декември 2017 Буџет на проектот: € 670.478,00 Договорна страна: ЦФЦД/ Министерство за финансии Крајни корисници:  Оперативна структура од ИПА компонентата за равој на човечките ресурси сочинета од…