Грантова шема 1

Прва програма на грантови “Подобрување на потенцијалите за вработување на жените од етничките заедници на пазарот на труд” EuropeAID/130248/M/ACT/MK

Оваа програма на грантови поддржана во ОП РЧР Приоритетната оска 3 Социјално вклучување – Промовирање на инклузивен пазар на труд или поконкретно, Мерката 3.2 – Интеграција на етничките заедници. Таа имаше за цел олеснување на…

Read More