Грантова шема 3

Трета програма на грантови “Социјална инклузија и вработување на локално ниво” EuropeAid/136315/ID/ACT/MK

Активностите финансирани во рамките на оваа програма на грантови се насочени да придонесат за подобрување на пристапот до вработување и подобрување на можностите за вработување, како и за зголемување на учеството на лицата во социјален…

Read More