Најчести активности

Брошура „Поттикнување социјална инклузија“

Помошта од ЕУ, обезбедена преку Компонентата за развој на човечките ресурси, има за цел да придонесе кон исполнување на планираните реформи во областите вработување и социјална инкузија во насока за понатамошно стекнување со членство во…

Read More

Свеченост за доделување на сертификати, Скопје, 23.11.2017

Вкупно 55 сертификати за успешно завршениот циклус на обуки за „Управување со грантови“ и вкупно 50 сертификати за успешно завршениот циклус на семинари за „Лидерство и управување на проекти“ беа доделени за време на Свеченоста…


Тренинзи за 30 млади Роми кои се во процес на образование, едукација или вработени, организирани во Скопје, Куманово и Струмица во проект СПИР – Социјално претприемништво за инкузија на Ромите

Главната цел на проектот е поттикнување на социјалната инклузија на младите Роми преку обуки за социјално младинско претпримништво. Проектот се стреми да ги оспособи Ромите и младите кои не се во работен однос, образование или…No Image

Пилотирање на онлајн обуки за вработување и започнување сопствен бизнис во проект „Интегрирање на етничките малцинства на пазарот на трудот преку поттикнување на нивниот потенцијал за вработување“

Во почетокот на месец август, во просториите на ПСМ Фондација во Скопје, како дел од финалните активности на проектот „Интегрирање на етничките малцинства на пазарот на трудот преку поттикнување на нивниот потенцијал за вработување“ финансиран…Проект „Создавање можности за вработување на младите од руралните средини“,Скопје, 06.07.2017

Центарот за економски анализи – ЦЕА заедно со ФФРМ го спроведуваат проектот “Создавање можности за вработување на младите од руралните средини” финансиран од Европската Унија, преку ИПА Програмата за Развој на човечки ресурси. Целта на…Дваесет обучени претставници на граѓанскиот и јавниот сектор за креирање онлајн курсеви и современа онлајн едукација

На 29–ти и 30-ти јуни 2017 во просториите на ПСМ Фондација во Скопје, се одржа обука за обучувачи за креирање онлајн курсеви, менторирана од експерт, претставник на Фондација „Футуре 21“. Обуката ја следеа 20 претставници…


Проект СПИР – Социјално претприемништво за инкузија на Ромите

Проектот е финансиран од Европска комисија во рамките на грантовата програма „Поттикнувње на социјална инклузија и вработување на локално ниво“ EuropeAid/136315/ID/ACT/MK како дел од оперативната програма за развој на човечки ресурси 2007-2013 (ИПА компонента IV)…