Образование

“Техничка помош за подготовка на сеопфатна стратегија за образование 2016-2020” EuropeAid/132633/C/SER/multi

Период: Период на спроведување 12 месеци од 26 февруари 2016 до 26 февруари 2017 г. Корисник: Министерство за образование и наука (МОН) Партнери за имплементација: АЕСА во соработка со Алтернатив консалтинг Преглед на фактите

Read More

Поддршка на модернизацијата на системот за пост-средно образование

Проектот се спроведува: 24 август 2016 г. – 24 февруари 2017 г. (времетраење: 6 месеци) Главен корисник: Mинистерството за образование и наука Проектот е финансиран од Европската унија, Инструментот за претпристапна помош (ИПА), Повеќегодишната оперативна…