Социјална инклузија

“Набавка на Информатичко – компјутерска опрема за центрите за социјална работа и оперативните структури од компонентата за развој на човечките ресурси од ИПА” EuropeAid/139009/IH/SUP/MK

Почетен датум: 24 август 2017 Краен датум: 22 декември 2017 Буџет на проектот: € 209.175,00 Договорна страна: AIGO Business System DOO Beograd Company Краен корисник: Центри за социјална работа (ЦСРи) и Оперативна структура за ИПА…

Read More

“Набавка на клима уреди за Центрите за социјална работа (ЦСР), Државниот инспекторат за труд (ДИТ) и Агенцијата за вработување (АВРМ) – Лот 4 Клима уреди” EuropeAid/138911/ID/SUP/MK

Почетен датум: 9 август 2017 Краен датум: 6 декември 2017 Буџет на проектот: € 176.525,00 Договорна страна: Excelor Holding Group OOD Крајни корисници: Центри за социјална работа (ЦСР), Државен инспекторат за труд (ДИТ) и Агенцијата…


“Договор за набавка за зајакнување на капацитетите на Центрите за социјална работа (ЦСР), Државниот инспекторат за труд (ДИТ) и Агенцијата за вработување (АВРМ) – Лот 1 Канцелариски мебел” EuropeAid/135124/IH/SUP/MK

Почетен датум: 21 јуни 2017 Краен датум: 18 декември 2017 Буџет на проектот: € 104.081,00 Договорна страна: Arsu Ofis Mobilyaları metal işleri orman űrűnleri inşaat nakliyat tekstil sanayi ve ticaret limited şirketi Крајни корисници: Центри…


“Договор за набавки за зајакнување на капацитетите на Центрите за социјална работа (ЦСР), Државен инспекторат за труд (ДИТ) и Агенција за вработување на РМ (АВРМ) – Лот 2 Возила” EuropeAid/137124/IH/SUP/MK

Почетен датум: 6 февруари 2017 Краен датум: 6 мај 2018 Буџет за проект: € 247.869,00 Договорна страна: TD KА-DIS DOOEL Export-Import Skopje Краен корисник: Центри за социјална работа (ЦСР) Општа цел: Да се подобри ефикасноста…


“Техничка поддршка за управување со проект и следење на грантовата шема – Поттикнување на социјално вклучување”

Почетен датум: 26 ноември 2015 Краен датум: 26 ноември 2017 Буџет на проектот: € 202.795,00 Договорна страна: ACE International Consulting, S.L. Генерална цел: Генералната цел на проектот е да обезбеди сигурна средина за ефикасна и…


“Договор за градба за адаптација и модернизација на постојната инфраструктура во избраните ЦСР” EuropeAid/136568/ID/WKS/MK

Почетен датум: 21 септември 2015 Краен датум: 20 октомври 2017 Буџет на проектот: € 1.006.298,22 Договорна страна: OZON DOOEL Skopje во конзорциоум со MGI Invest Ltd DOO Skopje и Izolacija DOO Skopje Крајни корисници: Центри…


“Унапредување на услугите за социјална вклученост” EuropeAid/135847/IH/SER/MK

Почетен датум: 15 јули 2015 Краен датум: 15 јули 2017 Буџет на проектот: € 1.366.250,00 Договорна страна: WYG International Ltd во конзорциум со ESEP Limited (UK) и WYG Consulting Ltd (HR) Крајни корисници:   Министерство за…


“Зајакнување на релевантните актери за социјална инклузија на локално ниво (фаза 2)” EuropeAid/127054/C/SER/Multi

Почетен датум: 18 март 2013 Краен датум: 18 јуни 2014 Буџет на проектот: € 179.500,00 Договорна страна: ACE International Consultants, Spain Краен корисник: Министерство за труд и социјална политика (МТСП) Генерална цел: Да се ​​зајакнат…


“Зајакнување на капацитетите за интеграција на жените од ранливите групи на пазарот на труд со посебен фокус врз жените од етничките заедници” EuropeAid/130455/D/SER/MK

Почетен датум: 10 септември 2012 Краен датум: 10 декември 2013 Буџет на проектот: € 477.850,00 Договорна страна: WYG International Limited во конзорциум со ESEP Limited и HCL Limited Краен корисник: Министерство за труд и социјална…


“Поттикнување социјално вклучување и инклузивен пазар на труд” EuropeAid/130207/D/SER/MK

Почетен датум: 19 декември 2011 Краен датум: 18 август 2013 Буџет на проектот: € 1.462.950,00 Договорна страна: BIT schulingceter Nfg GmbH&Co KG, Austria Краен корисник: Министерство за труд и социјална политика (МТСП), Сектор за социјална…