Социјална инклузија

“Зајакнување на релевантните актери за социјална вклученост на локално ниво” IPA/OPHRD2007-2013/3.3/LOT9/04

Почетен датум: 27 ноември 2011 Краен датум: 15 јануари 2013 Буџет на проектот: € 149.759,00 Договорна страна: Cambridge Education UK Крајни корисници: Министерство за труд и социјална политика, репрезентативното Здружение на единиците на локалната самоуправа,…