Вработување

“Набавка на клима уреди за Центрите за социјална работа (ЦСР), Државниот инспекторат за труд (ДИТ) и Агенцијата за вработување (АВРМ) – Лот 4 Клима уреди” EuropeAid/138911/ID/SUP/MK

Почетен датум: 9 август 2017 Краен датум: 6 декември 2017 Буџет на проектот: € 176.525,00 Договорна страна: Excelor Holding Group OOD Крајни корисници: Центри за социјална работа (ЦСР), Државен инспекторат за труд (ДИТ) и Агенцијата…

Read More

“Договор за набавка за зајакнување на капацитетите на Центрите за социјална работа (ЦСР), Државниот инспекторат за труд (ДИТ) и Агенцијата за вработување (АВРМ) – Лот 1 Канцелариски мебел” EuropeAid/135124/IH/SUP/MK

Почетен датум: 21 јуни 2017 Краен датум: 18 декември 2017 Буџет на проектот: € 104.081,00 Договорна страна: Arsu Ofis Mobilyaları metal işleri orman űrűnleri inşaat nakliyat tekstil sanayi ve ticaret limited şirketi Крајни корисници: Центри…


„Поддршка за вработување на младите луѓе”

Почетен датум: 1 декември 2016 Краен датум: 1 декември 2017 Буџет за проекто: € 1.456.721,00 Договорна страна: Агенција за вработување на Република Македонија Генералната цел на проектот „Поддршка за вработување на младите луѓе” е да…“Договор за набавка за зајакнување на капацитетите на Агенцијата за вработување на Република Македонија – Лот 4 Канцелариски мебел” EuropeAid/136239/IH/SUP/MK

Почетен датум: 16 ноември 2015 Краен датум: 14 мај 2017 Буџет на проектот: € 33.250,00 Договорна страна: Tehnokop AD Skopje Краен корисник: Агенција за вработување на Република Македонија (АВРМ) Генерална цел: Да се подобри ефективноста…


“Договор за набавка за зајакнување на капацитетите на Агенцијата за вработување на Република Македонија – Лот 1 Информатичко – компјутерска опрема” EuropeAid/136239/IH/SUP/MK

Почетен датум: 6 октомври 2015 Краен датум: 2 април 2017 Буџет на проектот: € 336.866,00 Договорна страна: Makedonski Telekom AD Skopje Краен корисник: Агенција за вработување на Република Македонија (АВРМ). Генерална цел: Да се подобри…


“Договор за набавка за зајакнување на капацитетите на Агенцијата за вработување на Република Македонија – Лот 2 Возила” EuropeAid/136239/IH/SUP/MK

Почетен датум: 21 јули 2015 Краен датум: 19 октомври 2016 Буџет на проектот: € 106.825,00 Договорна страна: TD-KA DIS DOO Краен корисник: Агенција за вработување на Република Македонија (АВРМ) Генерална цел: Да се подобри ефективноста…


“Договор за градба како поддршка на процесот за подобрување на операциите и услугите на АВРМ” EuropeAid/136384/ID/WKS/MK

Почетен датум: 20 јули 2015 Краен датум: 19 февруари 2017 Буџет на проектот: € 1.024.653,30 Договорна страна: VIA DOO export-import Vevcani Краен корисник: Агенција за вработување на Република Македонија (АВРМ) Генерална цел: Да се подобри…


“Договор за набавка за зајакнување на капацитетите на Државниот инспекторат за труд – Лот 3 Информатичко-комјутерска опрема” EuropeAid/135997/ID/SUP/MK

Почетен датум: 5 мај 2015 Краен датум: 2 септември 2016 Буџет на проектот: € 43.160,00 Договорна страна: Balkan Tel DOO Краен корисник: Државен инспекторат за труд (ДИТ) Генерална цел: Да се подобри ефективноста и ефикасноста…


“Договор за набавка за зајакнување на капацитетите на Држаниот инспекторат за труд – Лот 2 Возила” EuropeAid/135997/ID/SUP/MK

Почетен датум: 10 февруари 2015 Краен датум: 10 мај 2016 Буџет за проект: € 170.000,00 Договорна страна: MI-DA Grant Motors Краен корисник: Државен инспекторат за труд (ДИТ) Општа цел: Да се подобри ефективноста и ефикасноста…