Годишна акциска програма за 2019 „ЕУ за Инклузија“

Владата на Република Северна Македонија и Европската комисија ја потпишаа Финансиската спогодба за Годишната акциска програма за ИПА 2019 година на 5 март 2020 
Годишната акциска програма на Република Северна Македонија за ИПА 2019 година се состои од четири акции.
Акциите 3 „ЕУ за МЛАДИ“ и 4 „ЕУ за ВКЛУЧЕНОСТ“ предвидуваат поддршка за политиките на земјата во секторот „Образование, вработување и социјална политика“.

Акцијата „ЕУ за Вклученост“ спроведувана треба да придонесе кон постигнување на три резултати во областите образование, социјална политика и социјална инклузија.

Вкупната вредност на Акцијата 4 „ЕУ на Вклученост“ е 7,35 милиони ЕВРА, во кои ЕУ (ИПА) учествува со 6,5 милиони ЕВРА.

Документи:

Финансиска спогодба – Посебни услови

Анекс 1 ИПА 2019 Годишна акциска програма

Анекс 2 Општи услови и Анекс 3 Образец за годишен извештај

ИПА 2019 МК ЕУ за Вклучување