Подобрена вработливост и пристап до пазарот на труд и пристојна работа

Активностите од Резултат 3 ќе придонесат до вработување и вработливост на младите луѓе и на други потешко вработливи лица, како што се Ромите. Со нив ќе се подобрат одредени аспекти на работните услови и ќе се промовира пристојната работа, меѓу другото преку подобра правна, политичка и институционална рамка. Во исто време, приоритет ќе се даде на практичното образование и обука во средното стручно образование и подобрување за обезбедување на квалитет во стручното образование и обука, образованието на возрасни и пост-средно образование. Тесните врски помеѓу ССО и образованието на возрасните, работодавците и социјалните партнери ќе бидат промовирани преку инвестиции во учење базирани на работа и пост-средно образование, ажурирање на професионалните стандарди, стандарди за квалификации и градење на наставните програми за успехот од ИПА I. Иновативен пристап за подобрувањето на ефикасноста на системите за стручно образование и обука и стручно образование и обука ќе се воведе со воспоставување на регионален центар за извонредност на стручното образование и обука.