Проекти

“Набавка на Информатичко – компјутерска опрема за центрите за социјална работа и оперативните структури од компонентата за развој на човечките ресурси од ИПА” EuropeAid/139009/IH/SUP/MK

Почетен датум: 24 август 2017 Краен датум: 22 декември 2017 Буџет на проектот: € 209.175,00 Договорна страна: AIGO Business System DOO Beograd Company Краен корисник: Центри за социјална работа (ЦСРи) и Оперативна структура за ИПА…

Read More

“Набавка на клима уреди за Центрите за социјална работа (ЦСР), Државниот инспекторат за труд (ДИТ) и Агенцијата за вработување (АВРМ) – Лот 4 Клима уреди” EuropeAid/138911/ID/SUP/MK

Почетен датум: 9 август 2017 Краен датум: 6 декември 2017 Буџет на проектот: € 176.525,00 Договорна страна: Excelor Holding Group OOD Крајни корисници: Центри за социјална работа (ЦСР), Државен инспекторат за труд (ДИТ) и Агенцијата…


“Договор за набавка за зајакнување на капацитетите на Центрите за социјална работа (ЦСР), Државниот инспекторат за труд (ДИТ) и Агенцијата за вработување (АВРМ) – Лот 1 Канцелариски мебел” EuropeAid/135124/IH/SUP/MK

Почетен датум: 21 јуни 2017 Краен датум: 18 декември 2017 Буџет на проектот: € 104.081,00 Договорна страна: Arsu Ofis Mobilyaları metal işleri orman űrűnleri inşaat nakliyat tekstil sanayi ve ticaret limited şirketi Крајни корисници: Центри…


“Техничка помош за подготовка на сеопфатна стратегија за образование 2016-2020” EuropeAid/132633/C/SER/multi

Период: Период на спроведување 12 месеци од 26 февруари 2016 до 26 февруари 2017 г. Корисник: Министерство за образование и наука (МОН) Партнери за имплементација: АЕСА во соработка со Алтернатив консалтинг Преглед на фактите


No Image

Евалуација на обезбедената финансиска поддршка за реформи во доживотното учење, посебно стручното образование и обука и образование на возрасни со препораки за идна помош

  Буџет: Вкупниот буџет на проектот е  132.663 € (глобална цена) Период: Период на имплементација – 5 месеци Корисник: Министерство за образование и наука Партнери во имплементација: Арс Прогети СПА Конзорциум, Италија / Аркидата Срл,…


No Image

Техничка поддршка за подготовка на тендерска документација за обезбедување на наставна опрема за стручно образование и обука – EuropeAid/132633/C/SER/multi

  Буџет: Вкупен буџет на договорот 140,756.00 € (глобална цена) Период: Период на имплементација – 24 месеци Корисник: Министерство за образование и наука (МОН) Партнери во имплементацијата: IBF International Consulting во соработка со ATC Consultants…


“Договор за набавки за зајакнување на капацитетите на Центрите за социјална работа (ЦСР), Државен инспекторат за труд (ДИТ) и Агенција за вработување на РМ (АВРМ) – Лот 2 Возила” EuropeAid/137124/IH/SUP/MK

Почетен датум: 6 февруари 2017 Краен датум: 6 мај 2018 Буџет за проект: € 247.869,00 Договорна страна: TD KА-DIS DOOEL Export-Import Skopje Краен корисник: Центри за социјална работа (ЦСР) Општа цел: Да се подобри ефикасноста…


No Image

Евалуација на поддршката во областа на еднаков пристап кон квалитетно образование со препораки за идна помош и развој

  Период: Период на имплементација – 6 месеци Вкупен буџет на договорот: 118.283 EUR (глобална цена) Корисник: Министерство за образование и наука (МОН) Партнери во имплементацијата: PROMAN S.A. со  B&S Europe и Lattanzio Advisory 1….


Трета програма на грантови “Социјална инклузија и вработување на локално ниво” EuropeAid/136315/ID/ACT/MK

Активностите финансирани во рамките на оваа програма на грантови се насочени да придонесат за подобрување на пристапот до вработување и подобрување на можностите за вработување, како и за зголемување на учеството на лицата во социјален…


„Поддршка за вработување на младите луѓе”

Почетен датум: 1 декември 2016 Краен датум: 1 декември 2017 Буџет за проекто: € 1.456.721,00 Договорна страна: Агенција за вработување на Република Македонија Генералната цел на проектот „Поддршка за вработување на младите луѓе” е да…